SeaHage.nl » Privacy Policy

Privacy Policy

SEAHAGE LOGO-TEKST 1200

Seahage Consultancy Privacy Policy

 

Seahage Consultancy respecteert uw recht op privacy wanneer u (een van) onze Website(s) bezoekt, ons op social media bezoekt en/of met ons communiceert. Daarom hebben we deze Privacy Policy (“Privacy Policy”) opgesteld om u te informeren hoe Seahage Consultancy (“Seahage”, “wij” of “onze”) persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelt, opslaat, gebruikt en verwerkt.

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door voordat u onze services gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze Privacy Policy, maak dan geen gebruik van onze Diensten.

 

We behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen via een officiële aankondiging op onze Websites www.seahage.nl (“Website”), of per berichtenapplicatie naar uw mobiele telefoonnummer, of met een e-mail die naar uw geregistreerde e-mailadres wordt verzonden. Aangekondigde wijzigingen worden pas na een redelijke periode van kracht. U kunt de bijgewerkte Privacy Policy afwijzen door onze Website niet meer te gebruiken of geen contact op te nemen. Als u een opmerking of vraag hebt, neem dan contact met ons op:

Seahage Consultancy
Dudokhof 6
5041 EW Tilburg
Nederland
E-mail: info@seahage.nl
KvK-nummer: 59539356

De Website van Seahage bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks). Seahage is niet verantwoordelijk voor de naleving van de geldende privacy wet- en regelgeving door deze derden.

1.     Wat zijn “persoonsgegevens”?

Persoonsgegevens zijn “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon” (artikel 4, lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”)).

2.     Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens wij van u verwerken is afhankelijk van welke Website u bezoekt en of u een account aanmaakt. Hieronder treft u het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Bij het enkel bezoeken van onze Website verwerken wij alleen uw IP-adres.

Bij het aanmaken van een account, het registeren van deelname, of het opnemen van contact via www.seahage.nl, berichtenapplicaties, of e-mail verwerken wij, nadat u de gegevens heeft verstrekt, de volgende Persoonsgegevens:

 • naam, adres, woonplaats, land;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • IP-adres;
 • Inventarisatie van kennissenkring.

Wanneer u contact opneemt met Seahage zullen de volgende gegevens (veelal automatisch) worden verwerkt door Seahage:

 • naam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Seahage zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Seahage zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken, zoals beschreven in deze Privacy Policy.

3.     Hoe verzamelen we persoonsgegevens over u als u de Website bezoekt?

Om ervoor te zorgen dat de Website goed werkt, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.

 1. functionele cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken.

Voor zover wettelijk vereist geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kan de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies van de website of diensten van ons niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

4.     Doeleinden voor de verwerking

Seahage verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:

 1. Het achterhalen en vaststellen van uw identiteit;
 2. U op correcte wijze te kunnen informeren over de mogelijkheden om te werken bij partners van Seahage.
 3. U wordt gevraagd naar uw kennissenkring om te achterhalen of u bekend bent met een of meerdere personen die reeds werkzaam zijn bij een partner van Seahage. Mocht u in dienstverband treden met een partner van Seahage, dan kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gebruikt om een verband met een nieuwe geïnteresseerde aan te kunnen tonen.
 4. Seahage gebruikt uw kennissenkring om de communicatie te kunnen verbeteren met u.
 5. Communicatie: uw persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren, om u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor uw dienstverband met een partner, account en/of gebruik van de Website en het behandelen van eventuele klachten. Indien u in dringende situaties niet bent te bereiken zal uit voorzorg contact worden opgenomen met partijen in uw kennissenkring. Dit hoofdzakelijk vanwege uw veiligheid. Indien u contact opneemt, bewaren we de Persoonsgegevens zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven. Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) en/of voor de gerechtvaardigde belangen van Seahage (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Indien Seahage voornemens is om de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekken wij u vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

5.     Grondslag voor de verwerking

Indien u besluit om een account aan te maken geeft u ons toestemming om voor de gespecificeerde doelen uw gegevens te verwerken (artikel 6 lid 1 sub a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval wordt uw account ook verwijderd. De verwerking van persoonsgegevens op de website kan ook plaatsvinden op basis van een gerechtvaardigd belang van Seahage, onder andere om het gebruik van de website te onderzoeken en de veiligheid te waarborgen (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

6.     Verwerking van persoonsgegevens door derden

Ten behoeve van het behartigen van uw belangen, zal Seahage voor zover nodig, voor het bereiken van de gestelde doelen aan onze partners persoonsgegevens waaronder verwerkers persoonsgegevens verstrekken. Seahage deelt slechts uw persoonsgegevens met partners, nadat u heeft aangegeven te willen werken bij een van de partners van Seahage.

7.     Beveiliging

Seahage neemt passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen. Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend op servers binnen de EER. Een kopie van de overeengekomen standaardbepalingen kunt u opvragen via info@seahage.nl

8.     Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens van de bezoekers van de website niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verzamelen. Behalve wanneer er sprake is van een wettelijke bewaartermijn:

 1. naam- en adresgegevens, geboortedatum, e-mailadressen en telefoonnummers, worden tot 1 jaar bewaard nadat de geïnteresseerde uit dienst is getreden bij een partner van Seahage, of tot 1 jaar bewaard nadat de geïnteresseerde heeft aangegeven geen interesse te hebben in een dienstverband met een partner van Seahage.

U kunt Seahage verzoeken om de persoonsgegevens eerder te verwijderen. Indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Seahage de persoonsgegevens heeft verzameld of anderszins heeft verwerkt, zal Seahage de persoonsgegevens verwijderen. Zodra u zich uitschrijft bij Seahage worden al uw persoonsgegevens verwijderd bij Seahage. Seahage zal uw verzoek doorgeven aan de eventuele partner die op basis van uw toestemming beschikking heeft gekregen over uw gegevens.

9.     Uw rechten

U kunt ons te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen en/of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of als zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde en gangbare vorm, zodat u de gegevens kunt overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U hebt hier slechts recht op voor zover de verwerking berust op toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a AVG of artikel 9 lid 2 sub a AVG of indien het gaat op een verwerking die berust op de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt voor direct marketing doeleinden zal Seahage uw verzoek altijd honoreren. Voor verwerkingen voor overige doeleinden geldt dat Seahage de verwerking ook zal staken, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u van één van de in dit artikel genoemde rechten gebruik wenst te maken, kunt u zich wenden tot:

Seahage Consultancy
Dudokhof 6
5041 EW Tilburg
Nederland
E-mail: info@seahage.nl

Seahage verstrekt u onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek gegeven is. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan die termijn nog eens met maximaal twee maanden worden verlengd. Seahage stelt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

Wanneer uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter, zal Seahage u ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen, ofwel weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Daarnaast hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.  Overige bepalingen

Seahage is te allen tijde bevoegd uw account zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is Seahage als gevolg van de beëindiging van het account u geen vergoeding verschuldigd.

Seahage behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd en herzien in mei 2018.

Indien een bepaling uit deze Privacy Policy in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.

Top